Vi bör trygga denna verksamheten riktad till kvinnor i utsatt läge

Astrid Thors, ledamot i Helsingfors fullmäktige, lämnade 2.3. in en budgetmotion, där hon föreslår att det värdefulla arbetet Monika-Naiset gör för kvinnor och barn med invandrarbakgrund tryggas.

Monika-Naiset Liitto ry är ett mångkulturell kvinnoförbund. Det fungerar som ett paraply för kvinnoorganisationer med olika etniska bakgrunder. och välfärd. Det producerar stödformer för invandrarkvinnor och barn som upplevt våld samt erbjuder skolning för personal inom social- och hälsovårdssektorerna.

Monika-Naiset liitto rf har 2010 erhållit 120 000 € i understöd från Helsingfors stad till hyresutgifter för kvinnohuset, arbetet bland barn och för sin preventiva verksamhet mot bostadslösheten. Verksamheten har nu utökats.

Verksamhet riktad till kvinnor med invandrarbakgrund är av avgörande betydelse för såväl kvinnornas som barnens lyckade integrering i vårt samhälle. Samtidigt är är det viktigt att personalen på social- och hälsovårdssektorn, som möter dessa kvinnor och deras familjer, är medvetna om särdragen i den vardag familjerna lever i. Om Monika-Naiset ry´s verksamhet inte tryggas ekonomiskt, kommer den uteblivna aktiviteten att öka behovet av verksamhet ordnad av staden själv och medföra staden ökade kostnader inom flera sektorer.

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad att det i budgeten för 2012 på permanent basis tryggas Monika-Naiset Liittos hyreskostnader och anslås 450 000 € som understöd för verksamheten.