Expertgrupp söker nya metoder att främja integrationen av somalier

De första somalierna kom till Finland 1990. I slutet av 2010 bodde 12 985 personer med somaliska som modersmål i Finland. Det kommer årligen somalier till Finland både som asylsökande och via familjeåterförening. Merparten av somalierna har integrerats väl i Finland. Somalierna möter dock utmaningar som är svåra att lösa utan brett samarbete.

Expertgruppen leds av överdirektör Pentti Visanen från inrikesministeriet och medlemmar är sakkunniga från övriga ministerier, Migrationsverket, Minoritetsombudsmannens byrå, frivilligorganisationer och kommunerna i huvudstadsregionen. Gruppens mandat är till slutet av 2012.

Närmare information: migrationsdirektör Kristina Stenman, 071 878 8640