Egen minister för Östersjöfrågorna och havspolitiken

10.05.2011
I en uppföljningsrapport till statsrådets redogörelse om Östersjön föreslås att Östersjöfrågorna och samordningen av havspolitiken ska utvecklas. Detta är nödvändigt för att man på bästa  möjliga sätt ska kunna utnyttja det arbete som de många aktörerna inom Östersjöområdet gör. Forskningsresultaten om havens tillstånd bör beaktas allt bättre och det stora antalet aktörer höras om vilka verkningar de politiska riktlinjerna har och på vilka sätt dessa riktlinjer bör förverkligas.
I rapporten föreslås att det i framtiden utses en minister och ett ministerium för att samordna Östersjöfrågorna och havspolitiken. En samordningsgrupp eller en delegation borde inrättas för samordningen för Östersjöpolitiken. Statssekreteraren i det ansvariga ministeriet eller någon annan högt uppsatt tjänsteman ska vara ordförande för denna grupp.  Alla ministerier som är viktiga med tanke på Östersjöfrågorna ska vara representerade i gruppen, och i en utvidgad sammansättning för gruppen ska ingå övriga viktiga samhällsaktörer .
Gruppens uppgift är att samordna frågor som hänför sig till EU:s strategi för Östersjöområdet och eventuella riktlinjer i regeringsprogrammet som gäller Östersjöpolitiken samt att sköta uppföljningen av de åtgärder som införts i Östersjöredogörelsen. Gruppen ska också följa de övriga aktörerna inom Östersjöområdet.
Enligt rapporten bör man under nästa regeringsperiod dessutom låta utarbeta en rapport om hur den havspolitiska verksamheten ska samordnas och havsområdesplaneringen ordnas. Utgifterna i anslutning till Östersjöskyddet bör samordnas i samband med budgetbehandlingen.
Åtgärderna i Östersjöredogörelsen har inletts
I Östersjöredogörelsen, som statsrådet godkände den 5 juni 2009, ges sammanlagt 71 förslag för att förbättra miljösäkerheten och utveckla det ekonomiska samarbetet inom Östersjöområdet. Uppföljningsrapporten visar att de flesta av redogörelsens åtgärder har inletts.
Enligt uppföljningsrapporten har man gjort framsteg bl.a. inom vattenvården. Man har genomfört vattenvårdsplaner för sju områden, som godkändes i december 2009. Dessutom har miljöstödet för jordbruket haft en positiv inverkan på minskningen av kväve- och fosforbelastningen. Framsteg har även gjorts inom minskningen av övergödningen och i sjösäkerhetsfrågor.
De otillräckliga resurserna inom förvaltningen föranleder dock problem när det gäller att nå vissa av målen. Dessutom kräver många av de åtgärder som nämns i redogörelsen lång tid att genomföra, och alla resultat kan inte skönjas omedelbart.
Genomförandet av Östersjöredogörelsen har följts upp i en gemensam arbetsgrupp för ministerierna, som inrättades genom ett beslut av EU-ministerutskottet den 2 november 2007.  Arbetsgruppen inrättades för regeringsperioden, och centrala ministerier med tanke på beredningen av Östersjöfrågor har varit representerade i den. Statsrådets EU-sekretariat har ansvarat för arbetsgruppens verksamhet.
Ytterligare information: Astrid Thors specialmedarbetare Mikaela Grönqvist, inrikesministeriet,  tfn 071 878 8213
Östersjöns utmaningar och Östersjöpolitiken. Statsrådets redogörelse.
http://www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=263700
Uppföljningsrapporten till statsrådets redogörelse om Östersjön (på finska)
http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/vn/pdf-tiedostot/Itaemeri-selonteon_seurantaraportti/Itameri-selonteon_seurantaraportti.pdf