Budgeten 2013, Helsingfors stad, gruppanförande

Helsingfors stadsfullmäktige,

Visst känns det en aning enformigt, men tyvärr finns det mera orsak än tidigare att upprepa det – ekonomin under det kommande året är mycket krävande och osäker. För varje månad som går har de ekonomiska prognoserna skrivits ned för många länder i Europa, inklusive Finland – nu senast har EU-kommissionen gjort detsamma.

Detta i en situation, då Helsingfors stads utgifter detta år ökat mera än genomsnittet för kommunerna i landet; vilket inte det heller är ett gott tecken. Under den här fullmäktigeperioden har också stadens skuldbörda ökat avsevärt; ävenom en del av skuldbördan motsvaras av investeringar – men många av investeringarna medför inte intäkter utan bara utgifter.

Siksi budjetissa sovitut kirjaukset valmistautumisesta eläköitymisboomin sekä tavoitteet tehostaa kaupungin toimintaa ovat perusteltuja. Toiminnan tehostaminen kuulostaa varmaan joidenkin korvissa pahalta, mutta emmekö oppineet vähän samaa HeVa-selvityksestä ? Meillä asiat tehdään monimutkaisemmin kuin naapurissa. Kun kuitenkin huomattava määrä kaupungin työntekijöitä on jäämässä eläkkeelle, meidän pitää olla tarkkoja että rekrytoimme sinne missä todellakin on tarvetta paikata toimintaa. On tärkeätä että virastot ja laitokset valmistelevat esityksensä tältä osin 30.6.2013 mennessä.

Uusi vuosi tulee olemaan muutosten vuosi kaupungissamme, jossa suurin osa budjetistamme on  myllerryksen kohteena; kaksi uutta virastoa näkevät päivänvalon. Budjetissa varaudumme muutoksen
aiheuttamiin kustannuksiin – ja samalla on oltava realistisia että kestää tovin ennenkuin näemme tuloksia. Kehittämisessä emme saa heittää roskakoppaan hyviä käytänteitä kuten Vinkki-aseman, jonka palveluja moni aineiden väärinkäyttäjä tarvitsee kipeästi.

En stor oro råder idag bland klienter och personal hos Svenska socialbyrån, SoSve, eftersom det trots otaliga skrivningar i stadsstyrelsens  sektions beslut samt i instruktioner till förändringsteamet,  inte gjorts det man efterlyst, en  plan för hur den svenska servicen skall ordnas. –  Till dags dato har det inte lagts fram ett enda förslag som säger hur servicekedjan skall fungera på svenska i SoSve. Tvärtom har det nu dykt upp skisser där man skulle placera ut de  svenska tjänstemännen en och en på ett sätt som gör att snart skulle ingen veta var man kan få svensk service.  Detta kan inte svenska fullmäktigegruppen acceptera.

Skrivningen i budgeten om att servicen skall fungera på bägge nationalspråken är därför ytterst viktig och förpliktande.

Under de senaste tio åren har hemvården för de svenska åldringarna försämrats vad gäller rätten att få service på sitt modersmål. De flesta svenska åldringarna har idag ingen chans att få hemvård på modersmålet. ( det finns alltför få svenska team och möjligheten för staden alt. för hemvårdsbyrån att köpa svenska tjänster utnyttjas sällan eller inte alls.). Så var det inte när den dåvarande svenska
organisationen hade ett ansvar för hemservicen.

Hyvin pitkään Helsingissä on keskusteltu vanhuuspalvelujen oikeasta rakenteesta; ja on toivottu että kodinomaiset palvelut lisääntyisivät ja ns laitospaikat vähenisivät. Tavoitteiden asettelussa on huomioitu  valtakunnallisia suosituksia.

Mutta tässä yhteydessä haluan painottaa budjettikirjan sanomaa – on oltava uusia vaihtoehtoja ja todisteita jonojen lyhentymisestä ennen kuin perinteisiä hoitopaikkoja vähennetään. Samoin on tärkeää että valmistaudumme hyvin uuden vanhuspalvelulain voimaantuloon – kyseessä on laki joka kunnioittaa vanhempien kansalaisten itsemääräämisoikeutta ja tarpeita. Tällöin on mm huomattava että Helsingissä on enemmän yksinäisyyttä joten yhteisöllisten asumismuotojen tarve on suuri.

Eftersom stadens befolkning ökar,  nästan i alla åldersklasser, är det viktigt att vi förbereder oss  genom utökad dagvård – tilläggsresurser anslås såväl det nya dagvårdsverket för den finska dagvården och utbildningsverket för den svenska dagvården.

Ja Varhaiskasvatusviraston on näissä lisääntyneiden resurssienkin puitteissa selvitettävä voidaanko Lauttasaareen  avattavassa päiväkodin yhdestä ryhmästä tehdä kielikylpyryhmä vanhempien toiveitten mukaisesti.

Kokonaisuudessaan tämän budjetin valmistelu oli vaikea, koska oli hämminkiä että missä tulee budjetoida palkanlisäykset Opetustoimessa. Tulevassa strategiatyössä on siltä osin arvioitava budjettiprosessia. Mutta valitettavasti nuoret ovat tästä epäselvyydestä jo kärsineet, koska kouluissa pantiin alkusyksystä toimeen äkkisäästöjä uhan vallitessa että 13 milj on säästettävä opetuksen voimavaroja. Toivottavasti tämä ei vaikuta heidän valmistumiseensa!

Skolgångsassisternas anställningsförhållande/ avsaknad av sådan anställning är en skam för staden, vi är inte den mönsterarbetsgivare vi borde vara om man för denna personalkategori trixar med tidsbundna avtal. Vid förfrågningar till Utbildningsverket har det ej heller gått att få exakt svar om läget är såsom det beskrivits.

Därför är det viktigt att det på vårt initiativ I budgeten finns ett krav om att en utredning om skolgångsbiträdenas/-assisternas anställningsförhållanden skall göras  per 1.7.2013 och utbildningsnämnden  sedan  skall vidta åtgärder.

Juhlapäätöksessä huhtikuussa varasimme 10 milj nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Lokakuussa saimme täällä valtuustossa vastauksen ettei käyttösuunnitelmaa ole vielä hyväksytty. Toivottavasti tästä viiveestä on kuitenkin se hyöty että Helsingillä on valmiit toimintamallit kun nuorten yhteiskuntatakuu lähtee käyntiin.

Budjetissa on kirjattuna että lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitovastuita ja hoitopolkuja selkeytetään yhteistyössä HUS:in lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa.( s 213). Tämä ei saa uitenkaan tarkoittaa sitä mitä  olemme  kokeneet, ettei tässä vaiheessa käytetä ostopalveluja – jonka johdosta nuori voi joutua odottamaan kuukausia pääsyä psykiatriselle polikliniikalle-  koska
missään ei ole palveluja. Meillä on oltava valmiuksia nopeaan hoitoon, ns nopeaan puuttumiseen, ja siksi on tärkeä kirjaus että tämä voi edellyttää ostopalvelujen käyttöä.

Vid en granskning av budgeten ur ett jämställdhetsperspektiv verkar det inte som om vi lever upp till den europeiska lokala stadgan om jämställdhet som Helsingfors skrivit under 2008. Vi beaktar inte jämställdhet i all planering och resurserna för jämställdhetsarbetet har inte varit tillräckliga. Vid en uppvaktnings som Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelningar gjorde hos stadsdirektör
Viljanen kom det dock fram att resurserna för jämställdhetskommittén skall öka. Det bör medföra bla att också den fysiska planeringen ska beakta kvinnor och män; och därför föreslår jag följande kläm:

Klämförslag: Byggnadskontoret uppmanas i all sin planering beakta att det skall vara tryggt både för män och kvinnor att röra sig på de allmänna områdena; ett jämställdhetsperspektiv skall
iakttas som en del av målet att nå en trygg stad.