Fartygsåtervinning utanför EU - Dante Ra på prao i riksdagen hos Astrid Thors

Allmänt

På den senaste tiden har det varit aktuellt med ett par frågor kring gamla handelsfartyg. Man demonterar 95 procent av fartygen i länder som Kina, Indien, Pakistan, Turkiet och Bangladesh. De här länderna säljer sedan resterna för en billig summa. För att fartygen är så gamla så förekommer det farliga ämnen bland resterna t.ex. asbest. Regeringen tycker att det är viktigt att man ingriper med tillräckligt snabba metoder. Enligt en forskning som gjorts av Världsbanken, så fraktas det till Pakistan och Bangladesh under åren 2010-2020 över 74 000 ton tungmetaller, 80 000 ton asbest, 256 000 ton material som innehåller PCB och 224 000 ton ozonnedbrytande ämnen. Enligt förordningen så måste fartygets ägare göra ett kontrakt med fartygsdemontanten före demonteringen. Avtalet måste ha ganska hårda krav som motsvarar förordningens innehåll.

Eftersom det är förbjudet att exportera fartyg med farligt avfall till länder som inte är medlemmar av OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling), men enligt förordningen
så får fartyg som innehåller hälso- och miljöskadligt material endast färdas till Turkiet och demonteras. Bestämmelserna iakttas sällan, bland annat för att medlemmarna av organissationen inte har tillräckligt med fartygsåtervinningsanläggningar till alla EU-flaggade fartyg och för att man vinner mera på att demontera fartygen i andra länder. Den största delen av alla fartyg med EU-flagg demonteras utanför EU-staterna delvis på grund av att demonteringskapaciteten i EU endast täcker 12 procent av alla fartyg med EU-flagg. I Finland så säljs nästan alla fartyg till andra länder eller ägare för användning före de demonteras.

Hongkongkonventionen kommer att gå i kraft när 15 stater har undertecknat utan reservstationer om godtagande, godkännande eller ratificering eller användning av nödvändiga instrument för
godkännande, godtagande, ratificering eller anslutning hos generalsekreteraren i IMO (International Marine Organisation) tillsammans skall de minst utgöra 40 procent av världens bruttotonnage för världens handelstransporter. För att kraven är så hårda så tror man att konventionen inte kommer att träda i kraft och börja påverka före år 2020.

Hälso- och Miljökonsekvenser

Förberedningen för återvinning samt kraven på avfallshantering förnyar arbetarskyddet och är en förbättring för både arbetarnas hälsa och naturen, enligt förslaget är det nödvändigt att hålla och uppdatera en förteckning över de hälso- och naturriskabla materialen i ett fartygs konstruktion, och på det sättet kan man beakta materialen bättre.

Dante Ra, 9-klassist, Lönkan, Helsingfors