Handla varsamt med orden demokratiskt underskott! Artkel i tidningen Eurooppalainen 2/2012

Litet på samma sätt är det med debatten om det demokratiska underskottet. Också här hämtas argumenten från andra länder med ett annat sätt att fatta beslut.

Desto längre ett land varit med i EU dess större tenderar underskottet att vara. När EU grundades handlade besluten om rätt tekniska saker, som inte i så stor
utsträckning hörde till lagstiftningens eller budgetmaktens område, och därför hade parlamenten föga inflytande.

Men när Sverige och Finland gick med, var EU redan mycket mera, och då skapades det sinnrika systemet med EU-nämd/ stora utskottet som har god insyn i allt EU-
beslutsfattande. Jag vill därför hävda att det demokratiska underskottet är mindre i Finland än i många andra länder.

Det finns dock vissa distinktioner som måste göras : inom områden där EU har uteslutande kompetens räcker det inte med ett nationellt parlament som övervakande instans. Det behövs gemensam europeisk övervakning. Det förbryllar mig att vi inte ännu fått tillstånd den övervakning av Europol som Lissabonfördraget talat om.

En riktig utveckling är också att Europaparlamentet fått större insyn i handelsavtal och andra avtal som berör ekonomiska och politiska förhållanden. Inomm området för handelspolitiken är EU-kommissionens kompetens stor och därför måste den balanseras upp av parlamentets övervakning. Europaparlamentet utövar här också en viktig funktion som har betydelse för respekten för de
mänskliga rättigheterna. Den övervakningen sker på ett sätt som inte de enskilda parlamenten har resurser till.

Frågan om övervakningen av Europeiska centralbanken och övrig gemensam bankinspektion kräver nu diskussion. Jag tillhör dem som tror att ECB skall vara oavhängig,  och att den operativa verksamheten och den monetära politiken inte skall styras av politiker.- Men däremot bör Europaparlamentets insyn i bankens agerande  stärkas – varför inte med ett organ som motsvarar den roll som bankfullmäktige idag har i förhållande till Finalnds bank! De enskilda parlamenten kan inte få en helhetsuppfattning, därför  behövs gemensam europeisk översyn. Det gemensamma bankfullmäktige skall inte styra penningpolitiken.

 

Astrid Thors