Vår högklassiga sjukvård i Helsingfors o Nyland får ej äventyras - debattinlägg i riksdagen 29.5.2013

Värderade talman

Vårt flaggskepp inom sjukvården, universitetssjukhusen på Mejlansbacken i Helsingforrs lever i stor ovisshet -  vem kommer att vara arbetsgivare, vem kommer att vara ägare och hurudan kommer organisationen att vara för dem. Samma ovisshet råder bland alla de tusentals anställda inom hela HNS.

Den kompletterande propositionen kommer inte med något svar på denna fråga.

Jag citerar ” utifrån den kommunstruktur som bildas definieras med stöd av förhandlingar som förs separat med kommunerna hur social- och hälsovårdsområdena bildas, så att de är  ändamålsenliga helheter för  både genomförandet av social- och hälsovården och för samhällsstrukturen. Det avgörs skilt hur social- och hälsovårdstjänster  organiseras inom
metropolområdet. Vid bildandet av social- och hälsovårdsområdena beaktas även de medlemskommuner i nuvarande HNS som ligger utanför metropolområdet ”

Förstår någon människa vad som kommer att komma först – kommunstruktur, metropolförvaltning eller social- och hälsovårdsförvaltningen ?

Och framförallt – vad kommer att bli bättre med tanke på hälsovården och socialvården inom HNS området ?

Efter många år har vi ett fungerande sjukvårdsdistrikt i Nyland, en god kontroll av kostnaderna och en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan sjukhusen inom distriktet. Det har tagit många år att bygga upp denna fungerande helhet.Är regeringens strävan att splittra denna fungerande helhet ? Är det det man vill med den finländska sjukvårdens flaggskepp som är världsledande inom
flere områden ?

Vi vet att detta sjukvårdsdistrikt har många anställda, och att egendomsmassan är betydande. Kan någon tänka sig att kommunerna i huvudstaden skulle ha möjlighet att lösa in de sjukhus som finns inom regionen?

En splittring av HNS skulle medföra en stor risk för att sjukvården i Raseborg Hyvinge, Lojo och Borgå skulle utarmas. Många av specialiteterna vid dessa sjukhus är beroende av  samarbete med sjukhusen i metropolområdet.

Vi vet att problemen inom hälsovården finns inom bashälsovården, medan vi på många håll har en fungerande specialsjukvård. Jag vädjar, vi skall inte offra den ena på den andras altare.

Hur metropolområdets synvinkel är ett problem att man tycks utgå från att man nu snabbt skall utreda SOHE och Kommunstrukturen men inte metropolförvaltning.

Det strider faktiskt mot vad jag uppfattat att regeringen strävat till – att samtidigt gå vidare med hur metropolförvaltningen ska utformas och diskussioner om ändringar i kommunstrukturen.

Vid en information som ordnades inom HNS framgick det att några tjänstemän kallat till överläggning med de kommuner som har sjukhus på sitt område, dvs förhandlingar med Borgå, Hyvinge, Lojo och Raseborg – uppenbart för att dessa kommuner skulle ta över sjukhusen.

Är det i denna ordning som reformen ska genomföras och betyder den kompletterande prositionen att HNS saga är all ? Är det så regeringen tolkar Orpo-gruppens slutsats ?

Detta är inte en slutsats som leder till någon förbättring för invånarna i Nyland. Detta kan inte accepteras. Det behövs nu en ny, fördomsfri tolkning av regeringsprogrammet för Nylands del och en reform som utgår från att HNS kan bestå.