Den internationella utvecklingsagendan efter 2015

Finland har ett globalt ansvar också i ekonomiskt svåra tider. Svenska folkpartiet stöder fortfarande att Finland bistånd ökar till 0,7% av BNP.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon tillsatte i juli 2012 en grupp för att se över milleniemålen efter 2015. Gruppen lyfter i sin rapport fram fem förändringar som är värda att uppnå: utrota den extrema fattigdomen, bygga en framtid kring verkligt hållbar utveckling, omvandla ekonomier för att skapa arbetstillfällen och tillväxt, fostra en ny anda av partnerskap och sist men inte minst att skapa fred och ökat ansvar.

I dessa framtida mål måste minoriteters och ursprungsbefolkningars situation klargöras och ges en vägkarta för att förbättra deras ställning.

De nya utvecklingsmålen ska bygga på de mänskliga rättigheterna på samma sätt som vi gör i Finlands utvecklingspolitik. Alla länders förvaltning ska vara öppen och ansvar ska kunna utkrävas av beslutsfattarna. Yttrandefrihet, föreningsfrihet och fria medier är viktiga förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.

Utvecklingspolitik är mera än bara det offentliga biståndet. Målet måste vara att intäkter från försäljning av nationella naturresurser huvudsakligen kommer den egna befolkningen till del.

Svenska folkpartiet stöder rapportens slutsatser, och vill se att regeringen även uttalar sitt tydliga stöd för att konkret arbeta för dessa förändringar. Finland ska vara aktiv när det gäller att utforma framtidens biståndspolitik. Den bör grunda sig på milleniemålen och också engagera framtida beslutsfattare.

Rapporten kan läsas på

http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/UN-Report.pdf