Allt möjligt

21.5.2013

Vanvård – fråga på fullmäktige

Söndagen 19.5 slog HelsingforsMissions representanter i Hufvudstadsbladet larm om vanvård av äldre i Helsingfors. “Många gamla personer hålls som fångar i sina egna bostäder” löd ett av artikelns budskap. Hänvisningen hänför sig bland annat till personer som blivit fråntagna sin rätt till duschhjälp.

HelsingforsMissions aktiva blir ofta kontaktade av anhöriga som är oroliga för att de äldre inte äter tillräckligt. De äldre själva känner sig väldigt deprimerade enligt de kontakter som
HelsingforsMission fått. Ett känt fenomen är också att äldre konvalescenter skickas hem i alltför dåligt skick för att klara sig. Det här kan verkligen kallas för vanvård!

Allt detta hänger väl tyvärr samman med strävan att minska antalet platser på våra så kallade institutioner. Det senaste exemplet är att en av avdelningarna i Socialverkets utrymmen i hörnet av Mechelingatan och Sibeliusgatan nu ska stängas för att ge utrymme för dagverksamhet. De boende kommer att mista sin trygga omgivning. Är detta verkligen en värdig ålderdom? Följer en stängning de principer vi kommit överens om i strategin?

Med hänvisning till ovanstående och i enlighet med fullmäktiges arbetsordning vill undertecknad ställa följande fråga till den ansvariga ledamoten av stadsdirektörskollegiet:

Hur väl kan staden idag tillfredsställa de önskemål de äldre idag har ifråga om hemvården? Hur många personer har förvägrats hjälp med den personliga hygienen? Hur bedömer vårdpersonalen om en äldre person efter akut sjukhusvård kan sändas hem?

Astrid Thors, SFP:s fullmäktigegrupp

Läs mer »

9.5.2013

Nya ideer om integration

Under Socialforum på Arbis i Helsingfors i april ordnade Monika-naiset en bra diskussion om integration och sysselsättande av nyfinländare.

Läs mer »

21.2.2013

Undanröjande av hinder för utbildningsexport, Skriftligt spörsmål 19.2.2013

Till riksdagens talman

I vårt land har det redan i flera års tid talats om utbildningen som en exportvara med hög potential. Statsrådets strategi för utbildningsexport utnämner högskolorna till lokomotiv för denna export. Också statsminister Katainen pekade i sitt tal i riksdagen 12.2.2013 på utbildningsexport som ett tillväxtområde för vårt land.

Men dagen innan, 11.2.2013, hade chefen för internationella ärenden vid Helsingfors Universitet, Markus Laitinen, i Helsingin Sanomat, lyft fram några exempel på hinder i strukturer och lagstiftning, som universiteten stöter på när de vill ägna sig åt att sälja utbildningstjänster. Ett exempel på dessa är att universiteten enligt gällande lagtolkning kan begära högst 10 euro/studiepoäng, vilket betyder högst 300 euro/termin för en utbyteselev från ett universitet i ett annat land. Det internationella universitet som nämndes i insändaren hade varit berett att betala Helsingfors Universitet betala 7000 euro/ studerande. Slutresultatet är att Helsingfors universitet inte kan delta i utbytet och är tvunget att tacka nej.

Å andra sidan får universiteten enligt universitetslagen alltså enbart uppbära avgifter för icke-examensgivande utbildning, sk beställningsundervisning och då enligt det som stadgas i lagen om runderna för avgifter till staten (150/1992).Också detta upplevs som en begränsande faktor för undervisningsexport, när den beställningsundervisning universiteten ordnar måste få sina kostnader täckta enligt nämnda lag. Den bygger på den i och för sig sunda principen att inte blanda statens finansiering med avgiftsbelagd verksamhet men gör att de finländska universiteten är tvungna att
prissätta sig ut från marknaden.

Arbets- och Näringsministeriet stöder inte heller undervisningsexport i den grad man kunde förutsätta om man jämför med annat exportstöd. Tex dess program Future Learning Finland utesluter universiteten från en del av dess stödformer. Detsamma gäller exportgarantierna och riskerna för verksamheten ligger således hos universiteten själva.

Läs mer »

17.1.2013

Missriktad lobbying o fiffig energipolitik ?

Låt mig göra en inte särskilt originell tippning: också 2013 kommer vi att diskutera energipolitik rätt mycket.- var står vi i energikonsumtionen i Finland – med tanke på prognoser som gjorts. Hur utvecklas energiprisen pga av oron runt Medelhavet och i Sahel ? Vilket blir priset på utsläppsrättigheter ? Vad betyder det att USA blir självförsörjande på gas, genom nya utvinningsmetoder ? Och läget i Europa, där vi betalar mera för gasen till Ryssland, pga kopplingar till oljepriset ? Och i Finland – ska vi satsa på biogas eller mera elbilar i stadstrafiken ?

Läs mer »

27.11.2012

Fartygsåtervinning utanför EU – Dante Ra på prao i riksdagen hos Astrid Thors

På den senaste tiden har det varit aktuellt med ett par frågor kring gamla handelsfartyg. Man demonterar 95 procent av fartygen i länder som Kina, Indien, Pakistan, Turkiet och Bangladesh. De här länderna säljer sedan resterna för en billig summa. För att fartygen är så gamla så förekommer det farliga ämnen bland resterna t.ex. asbest. Regeringen tycker att det är viktigt att man ingriper med tillräckligt snabba metoder.

Läs mer »

29.10.2012

Mitt ödmjuka Tack

Kära väljare och vänner.

Mitt ödmjuka tack för det stora förtroendet. Hela 2279 Helsingforsare har givit mig sin röst – detta före kontrollräkningen. Jag ska göra mitt allra bästa under de kommande åren – och jag hoppas att du ofta hittar fram till denna sida. Ett stort tack än en gång.

Läs mer »