Kolumner och tal

24.6.2013

Om statsrådets redogörelse för EU-politiken i remissdebatt – 19.6.2013 gruppanförande svenska riksdagsgruppen, Astrid Thors

Statsrådets EU-redogörelse har många förtjänster, men Svenska riksdagsgruppen beklagar ändå att tidsperspektivet inte sträcker sig
längre än det gör. Efter valet till Europaparlament om mindre än ett år ska också en ny kommission tillträda, och det vore nu hög tid att se fram mot nästa femårsperiod från 2014 framåt.

Vad Finland behöver är en vision för hur vi vill att EU ska utvecklas. Vi behöver inte EU för att krångla till vår vardag med onödiga bestämmelser som bättre kan skötas på nationell nivå. Vi behöver EU för att ta hand om det som sträcker sig över nationella gränser – låt mig bara nämna
skyddet av Östersjön som ett mycket konkret exempel. Eller värnandet om det europeiska och nationella jordbruket i den globala konkurrensen.

Och naturligtvis ekonomin, som inte känner några nationella gränser. De senaste åren har dominerats av det som lite slarvigt kallas
eurokrisen, trots att krisen strängt taget inte är den gemensamma valutans kris, utan en bank- och skuldsättningskris. Krisen har tyvärr överskuggat EU:s goda sidor, börjande med tillgången till vidare marknader än vår inhemska eller nordiska, ja tillgången till världens största inre marknad!

Ärade talman,

Till EU:s goda sidor hör också den ränte- och valutastabilitet för både bostadslåntagare och företag som euron har gett oss. Till dem hör vidare
den bankövervakning som nu har inrättats som ett botemedel mot krisen. Om euron och den så kallade bankunionen hade funnits i början av 1990-talet hade det varit naturligt för Finland att vända sig till andra EU-länder för att låna. Det hade inte varit någon ”moral hazard” som somliga nu varnar för.

Eurokrisen ska övervinnas med hjälp av en kombination av politisk, regelbaserad övervakning och marknadstryck, inte av marknaden allena. Och skuldkrisen bör bekämpas bland annat med effektiva medel mot skatteerosion, såsom ett system för en gemensam företagsskattebas.

Läs mer »

10.6.2013

Den internationella utvecklingsagendan efter 2015

Partidagen antog en flere viktiga resolutioner – mot den offentliga skuldsättningen, för ILO-169 konventionens ratificiering, om Europaparlamentsvalet och sedan den bifogade om vårt internationella ansvar och den internationella sk internationella utvecklingsagendan

Läs mer »

18.2.2013

Remissdebatt om Helsingfors stads budgetramar 13.2.13

I anförandet betonades att skattöret inte kan höjas, att vi måste vara uppmärksamma på statens åtgärder, fästa uppmärksamhet vid att ungdomsgarantin fungerar, men se till verkligheten bakom sysselsättningssiffrorna. Investeringsprogrammet kräver översyn och det Silo-tänkande som finns i staden måste motarbetas.

Läs mer »

19.11.2012

Handla varsamt med orden demokratiskt underskott! Artkel i tidningen Eurooppalainen 2/2012

Kommer ni ihåg debatten om det sk Bolkestein- direktivet, dvs direktivet om tjänster på den inre marknaden ? Flere av de sk debattörer, som var kritiska mot direktivet, hämtade sina argument ganska direkt från länder där tjänsterna är väldigt reglerade. Ofta ” glömdes” det att i Norden har vi relativt fria marknader, men istället starka skyddssystem som träder in för att ingen skall lämnas vind för våg.

Läs mer »

13.11.2012

Gruppanförande i riksdagens EU-debatt 13.11.2012, riksdagsledamot Astrid Thors

Dagens EU-debatt ger oss en chans att diskutera hur vi vill utforma framtidens EU.

Några frågor som bör diskuteras :

– hur ska vi garantera demokratiskt inflytande när EU fattar fler gemensamma beslut?

– hur ska vi se till att Europeiska rådets beslut är välförankrade ?

– och hur ser vi på den utveckling som tyder på att integrationen verkligen går i
olika takt i olika länder

– hur ska vi i Europa gemensamt hantera framtidens utmaningar, där den ekonomiska styrkan alltmer flyttar till andra
kontinenter, samtidigt som den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften i många länder är hotad, liksom också samhällets stabilitet?

Norden upplevs som en framgångsregion där vi klarat förnyelsen, där vi satsat på forskning och innovation.

Norden är och kan i fortsättningen ännu mer vara en förtrupp, en avantgardetrupp i Europa då det gäller många områden, som ekonomisk förnyelser, fördjupat samarbete, men också ifråga om till
exempel sådana för medborgarna viktiga rättigheter som den fria rörligheten.

Förslaget till budgetram för EU är förknippat med flera problem, bland annat ökar kostnaderna i en tid då medlemsstaterna måste spara – som förklaring duger inte att EU fått nya uppgifter och utmaningar. Det har medlemsstaterna också fått.

Läs mer »