Libyen - det kändes viktigt och riktigt

I juni, kring midsommar, kommer det med stor sannolikhet, att hållas val till den sk lagstiftande församlingen, som skall utarbeta en ny författning och utse en ny regering. Mari Kiviniemi, Satu Haapanen, grön ledamot fr Uleåborg och jag var föreläsare och inspiratörer på seminariet organiserat av Voice of Libyan Women – för att hjälpa kvinnor inför valet. Sista dagarna av kandidatnominering och registrering av de röstande pågick när vi var där. Ca 50% av männen och 30% av kvinnorna hade registrerat sig som röstande.

Voice of Libyan Women leds av fantastiska unga kvinnor, flere av dem läkarstuderande. Ledaren Alaa hade bott i Kanada och när hon för sex år sedan återvände till Libyen, var hon chockad över hur svag kvinnans ställning var. Under revolutionen som startade 17.2.2011 hade flere av tjejerna haft uppgifter, nästan som fältskärer sgs vid striderna. Men nu jobbar de för att hjälpa kvinnor att komma in i den lagstiftande församlingen, Constituent Assembly eller National Congress.

Det är ett tuftt jobb, eftersom man i skrivande stund inte känner till att mera än ca 40 kandidater av totalt minst ca 1600 kandidater skulle vara kvinnor till de 200 platserna i församlingen. Det finns både enmansdistrikt och sådana valkretsar där flere väljs, från listor. I skrivande stund vet man inte hur många kvinnor det finns på listorna. Listorna skall dock vara komponerade enligt “zipping ( dragkeds) eller zebrametoden – varannan kvinna, varannan man osv. Men det är ändå fullt möjligt att kvinnor blir placerade så att de ej har reella möjligheter att bli valda. Ett förslag om egentlig kvot för kvinnor hade också förkastats, av en del för att den var för stor, av andra igen för att de tyckte att 10% var för mycket.

Under vårt tvådagars seminarium berättade vi dels om den finländska lagstiftningen, hur och vad vi åstadkommit, men vi gav också praktiska tips om kampanjarbete, hur man bygger upp stödgrupper, hur man tar emot mothugg och hur man definierar sin målgrupp.

Efter över 40 år av en terrorregim, där medborgarna helt saknade rättigheter och många informationskanaler misstros, finns det ett stort behov av utbildning för att bygga upp det civila samhället och ett fungerande politiskt system. Under Gaddafis tid undanröjdes dock analfabetismen också bland kvinnor, och när upproret började fanns det faktiskt mera kvinnliga universitetsstuderande än män. Bland seminariedeltagarna fanns tex it-ingenjörer, livsmedelsteknologer, men också bibliotekarier och samhällavetare, alla experter inom sitt område, men nu ivriga och otåliga för att vara med och bygga upp ett nytt Libyen, med mindre korruption och med ett verkligen gott utbildningssystem.

Det handlar särskilt om att förändra mentaliteten, för i motsats till tex Tunisien och Egypten finns det ju oljeresurser. Till dags dato har man kommit upp till samma produktionsnivå som före kriget – jag uppfattade talet som 1,5 milj barrell/ dag. Befolkningen är ca 6 milj och till största delen vid Medelhavskusten, samt till 70% i städer.

Det är klart att det finns en stor efterfrågan på nordiskt kunnande om jämställdhet – vår ekonomiska framgång och vår jämställdhet och vår forskning är väsentliga delar av den nordiska “branden”. Och i Finland kan vi vara stolta över att det var i vår lantdag som kvinnor första gången trädde in som valda ledamöter.

Det innebär också en skydlighet att berätta hur vi gått tillväga och vad vi uppnått, kanske också undvika misstag som vi upplevt. Men vi ska inte heller glömma att internationella kontakter var viktiga för våra föregångarkvinnor, kanske våra mormorsmödrar eller farmorsmödrar, för att ge dem styrka i rösträttskampen ( tex Annie Furuhjelm fr Svenska Kvinnoförbundet var en sådan internationellt aktiv person). Nu är det vår skyldighet att ge kunskapen vidare, för det är också jämställdhet och bättre utbildning som behövs efter den sk arabiska våren.

( se också min finska dagboksanteckning)

Monika-Naiset Liitto ry är ett mångkulturell kvinnoförbund. Det fungerar som ett paraply för kvinnoorgansationer med olika etniska bakgrunder. Monika-Naiset Liitto arbetar för en mångvärdig och trygg vardag genom att stöda invandrarkvinnornas medborgarverksamhet och välfärd. Det producerar stödformar för invandrarkvinnor och barn som upplevt våld samt erbjuder skolning för personal inom social- och hälsovårdssektorerna.

Monika-Naiset liitto rf har erhållit understöd från Helsingfors stad till hyresutgifter för kvinnohuset, arbetet bland barn och för sin preventiva verksamhet mot bostadslösheten. Verksamheten har nu utökats.

Betydelsen av verksamhet riktad till kvinnor med invandrarbakgrund är av avgörande betydelse för såväl deras som deras barns lyckade integrering i vårt samhälle. Samtidigt är är det viktigt att personalen på social- och hälsovårdssektorn, som möter dessa kvinnor och deras familjer, är medvetna om särdragen i den vardag familjerna lever i. Om Monika-Naiset ry´s verksamhet inte tryggas ekonomiskt, kommer den uteblivna aktiviteten att öka behovet av verksamhet ordnad av staden själv och medföra staden ökade kostnader inom flera sektorer. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad att det i budgeten för 2013 anslås 450000 € som understöd för Monika-Naiset Liitto ry´s verksamhet.

 

15.2.2012 ledamot Astrid Thors

Astrid Thors, ledamot i Helsingfors fullmäktige, lämnade 2.3. in en budgetmotion, där hon föreslår att det värdefulla arbetet Monika-Naiset gör för kvinnor och barn med invandrarbakgrund tryggas.

Monika-Naiset Liitto ry är ett mångkulturell kvinnoförbund. Det fungerar som ett paraply för kvinnoorganisationer med olika etniska bakgrunder. och välfärd. Det producerar stödformer för invandrarkvinnor och barn som upplevt våld samt erbjuder skolning för personal inom social- och hälsovårdssektorerna.

Monika-Naiset liitto rf har 2010 erhållit 120 000 € i understöd från Helsingfors stad till hyresutgifter för kvinnohuset, arbetet bland barn och för sin preventiva verksamhet mot bostadslösheten. Verksamheten har nu utökats.

Verksamhet riktad till kvinnor med invandrarbakgrund är av avgörande betydelse för såväl kvinnornas som barnens lyckade integrering i vårt samhälle. Samtidigt är är det viktigt att personalen på social- och hälsovårdssektorn, som möter dessa kvinnor och deras familjer, är medvetna om särdragen i den vardag familjerna lever i. Om Monika-Naiset ry´s verksamhet inte tryggas ekonomiskt, kommer den uteblivna aktiviteten att öka behovet av verksamhet ordnad av staden själv och medföra staden ökade kostnader inom flera sektorer.

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad att det i budgeten för 2012 på permanent basis tryggas Monika-Naiset Liittos hyreskostnader och anslås 450 000 € som understöd för verksamheten.