työni kaupunginvaltuustossa

12.9.2012
Strategin för det globala ansvaret
Vi som har längre erfarenhet av kommunalförvaltning kommer ihåg diskussioner om kommunens kompetens – det har behövts rättsavgöranden för att klarlägga att kommunerna kan ta emot vissa flyktingar och att idka internationellt samarbete.
Det att Helsingors idag antar en strategi för det globala ansvaret borde också vägleda den kommitte som funderar på kommunal lagstiftning, att beakta vår strategi i beredningsarbetet.

Valmisteltaessa Globaalistrategiamme huomaamme että moni tähän liittyvä asia on jo huomioitu mm kotoutumissuunnitelmassa, hankintastrategiassa, ympäristöohjelmassa ja henkilöstöpolitiikassa ja arvoissamme.

Mutta ehkä yksi arvo puuttuu meiltä – lähimmäisen kunnioittaminen. Lähimmäisen kunnioittaminen on enemmän kuin suvaitsevaisuutta. Lähimmäisen kunnioittaminen merkitsee jokaisen ihmisen oikeuksien kunnioittamista. Ja meille rkp:ssä jokainen ihminen riippumatta siitä missä hän asuu, mitä kieltä hän puhuu tai mitä uskontoa hän tunnustaa tai miten hän on seksuaalisesti orientoinut on lähimmäisemme.

För de rapporter som den Europeiska grundrättighetsbyrån, FRA publicerat visar tyvärr att på finländsk mark upplever många ryskspråkiga, romer och somalier mycket diskriminering, mera än på annat håll i Europa. Ett fortsatt aktivt grepp mot diskriminering och mobbning i skolorna bör vara vår ledstjärna. Flere gånger har det också pekats på att elever med ryska som modersmål verkligen bör erbjudas modersmålsinriktad ryskundervisning. Och liksom vi har en utmaning att se till att de svenska patienterna hittar dem som ger vård på svenska finns samma utmaning tex när det gäller ryskkunnig hälsovårdspersonal och personer som behöver vård på ryska. Det är en fråga om vilja att organisera verksamheten.

Ympäristötavoitteissamme olemme painottaneet ympäristökasvatuksen merkitystä, mutta missään emme ole painottaneet ihmisoikeuskavatusta, vaikka mitä ilmeisemmin YKn ihmisoikeusneuvosto tulee tätä peräänkuluttamaan Suomelta ns UPR tarkastelussa, jonka päätelmät hyväksytään ensi viikolla Genevessä. Yliopistojen autonomian kasvun myötä entistä suurempi vastuu kasvatuksesta lankeaa opetussunnitelmien toteuttajille. Siten globalivastuutyössä tulisi korostta myös koulujemme työtä ihmisoikeuskasvatuksessa.

Därför föreslår,jag följande kläm

Stadsfullmäktige efterlyser därför att undervisningsväsendet gör upp konkreta planer för hur människorättsfostran genomförs.

Men i det att vi betonar det globala ansvaret är det viktigt att vi erbjuder värdiga arbetsvillkor åt alla – kan vi godkänna en global strategi samtidigt som vi assistenterna i skolor är utan lön på sommaren ?

Tärkeä osa vastuuta toteutuu hankintojen kautta. Olemme aikaisemmin linjanneet että vuoteen 2020 100% hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohtia. Nykyään joissakin palvelujen hankinnoissa on todella haastavaa huomioida nämä näkökohdat – miten arvioit näitä näkökohtia esim asiantuntijapalveluisaa kuten tilintarkastuksessa ? Valtion puolella ei ole vielä olleenkaan tiedetä miten edetä tässä.

Valtion hankintayhtiö Hansel ja heidän vuosiraporttinsa on esimerkki miten globaalivastuusta tule ja voi raportoida globaalivastuusta.

Ja julkisista hankinnoista puheenollen, olisi hyvä että virkamatkoilla käytämme hotelleja jotka ovat sitoutuneet toimimaan seksikauppaa ja ihmiskauppaa vastaan.

Strategin bidrar till att fästa blicken på hur verksamheten i stadens olika verk och affärsverk sköts. Den kan vara ett redskap som hjälper oss att ifrågasätta invanda handlingsmönster och åstadkomma nya verksamhetssätt.
S Vi anser att staden har ett ansvar för att bekämpa både inhemsk och internationell svart ekonomi. Helsingfors bör sträva till effektiverat arbete arbete mot skattesmitare genom fungerande kontroll av de tjänster, transaktioner och affärer som stadskoncernen gör. Vi väntar dock att statsmakten skall sätta stopp för att vinster överförs till skatteparadis genom konstgjord prissättning och överstora räntor.

Olemme myös hyväksyneet ruokakulttuuriohjelman, ja siinä monta tavoitetta. Valitettavasti on todettava että jotkut tavoitteet siinä ristiriidassa toistensa kanssa. Ja taustamuistiossa esitetyt luvut maito- lihatuotannon ympäristövaikutuksista perustuvat vääriin ja vanhentuneisiin tietoihin. Ei voi olla niin kuin väitämme ohjelmissamme että maatalouden eläimet vastaavat 18% kasvihuonepäästöistä, jos toisaalla todetaan että koko maatalous vastaa 15% niistä. Oikea luku maidontuotannon osalta on 2,7 %. Tai professori Pekka Huhtasen lukuja käyttäen, Kasvihuonepäästöissä yksi etelänmatka vastaa 5-6 vuoden maitokulutusta. Lopetetaan suomalaisen lehmän panettelu ja priorisoimme hankinnoissa lehmiä jotka ovat ns pitäneet esim saaristomme kultturimaisemaa yllä.

Veden kulutus on kuitenkin aihe joka antaa aihetta huoleen.

Kun teemme ruokahankintapäätöksiä, syytä nojautua todella avoimesti ja tieteellisesti hyväksyttyihin ympäristömerkkeihin.

Mutta ruokailussa ja kaikessa muussa on vältettävä jätteen tuottamista. Tämä tavoite puuttuu ohjelmistamme ja olen vakuuttunut että kierrätyksessä on edelleen kehittämistä.
Kolmannen Global green Economy index ei ollenkaan sijoita Suomea 10 parhaan suoriutujan joukkoon joukkoon, mutta siellä ovat Tanska, Ruotsi ja Norja. Helsingin sijoittumisesta on sen johdosta hankalaa sanoa jotain. Mutta koko Suomella on tällä globaalin vastuun saralla parantamista.

Globalisaatio on nostanut enemmän ihmisiä kurjuudesta kuin kehitysapu ja on auttanut tavoitteissamme saavuttaa MDGa. Mutta globalisaation on oltava kestävä, sekä taloudellisesti, sosiaalisestimettä ympäristön kannalta.

Helsingfors stadsfullmäktige 12.9.2012
Gruppanförande
Astrid Thors

******************************************************

28.3.2012
Kuntauudistus – Kommunreformen
Det är ingen tvekan om att det finns många goda orsaker till att i vårt land genomföra en kommunreform och att sträva till att minska kostnadstrycket inom den offentliga sektorn. Demografiska fakta i finansministeriets utredning, som är som bas för den pågående remissrundan till kommunerna är väldigt tydliga.

Vaikka edellisvuosi kuntatalouden kannalta oli parempi kuin mitä osasimme odottaa, ei ole syytä suhtautua tilanteeseen kevyesti. Siitä huolimatta, että taloudellinen tilanne paranee vientimme päävastaanottajamaissa, on riski suuri että maamme talouskasvu tulee olemaan vaatimaton monta vuotta eteenpäin.

Selvityksissä on yksinkertainen viesti; tällä vuosikymmenellä ns huoltosuhde huononee huomattavasti monissa maakunnissa – ja se on jo huonontunut.

Kohta emme enää voi nauttia suurten ikäluokkien työpanosten hedelmistä. Sen sijaan he tulevat nauttimaan eläkettä, joka on ainakin 40 % matalampi kuin palkkatulo.

Redan för flere år sedan frågade ungdomar och barn hur vi beslutsfattare  tänkte lösa denna enkla ekvation: när löneinkomsten ersätts av pension, blir det en lägre bas att bära upp skatter på  och  därmed också lägre skatteintäkter; enkel  matematik min Watson kunde man säga.

Och därtill kommer  ett större antal personer som i något skede behöver en krävande  vård och omsorg.

Svenska folkpartiet har därför velat och vill  att vi i kommunerna skall ta ett aktivt grepp för att skapa sådana kommunala enheter som kan bära kostnaderna för servicen. SFP bidrog på sin tid aktivt till omfattande kommunreformer i hela landet på 1970-talet – mycket mera omfattande än i övriga landet. SFP-kommunerna här i Nyland  tog också nya grepp under Paras- KSSRprocessen under de senaste åren.

Vi är inte motståndare till kommunala samgångar, men de skall ske frivilligt och de ska innebära lösningar på problem – inte skapa nya sådana.

Pääkaupunkiseudulla ongelmat eivät ole samat kuin muualla maassa. Olkapäät eivät ole liian kapeat kustannuksia kantamaan.

Helsinki- Vantaa selvitys antoi meille koko joukon materiaalia yhdistämisen eduista ja haitoista.  On myös syytä kiinnittää huomiota siihen mitä Antti Moision kartoitus Metropolialueen hallintomallit taloustutkimuksen näkökulmasta toi esille. Yhdistäminen voisi ratkaista ongelmat, mutta se aiheuttaa riskejä sen suhteen, että kustannukset nousevat. Siihen meillä ei todellakaan ole varaa – jo nyt kustannusrakenteemme Helsingissä on monella tavalla haastava.

Vi har däremot problem med stigande bostadskostnader, med längre avstånd mellan jobbet och hemmet, med växande skillnader mellan olika stadsdelar och en ojämn kostnadsfördelning för sociala utgifter. Vi har dessa problem redan inom Helsingfors – hur skulle då en sammanslagning av fyra kommuner automatiskt ge bättre resultat ? Det är inte formen utan politiken som är avgörande om vi lyckas motarbeta de negativa trenderna.

Kuntauudistus on tärkeä uudistus, mutta tällä hetkellä tuntuu, että kaksi tärkeää rakennuspalikkaa puuttuvat, jotta voimme vastata valtiovarainministeriön kyselyyn:
meiltä puuttuu käsitys siitä missä terveydenhuollossa kulkisi raja sen välillä mitä kunnat tekevät ja mitä tulisivat tekemään yhteiset organisaatiot. Vasta viime viikolla asetettiin selvitys, joka osittain 31.5. ja lopullisesti 31.12.2012 mennessä esittää tarpeelliset ehdotukset.  

Sama puutetta moitti myös HUS lausunnossaan kuntauudistuksesta. Siinä todettiin, että on syytä selvittää mitä tehtäviä kunnille tulee ennenkuin tehdään suuri kuntauudistus.
Vaikka hallitusohjelma edellyttää, että selvitys metropolihallinnosta tehdään, mitään ei ole tapahtunut. – Tosin on olemassa monia selvityksiä, joista voisi pyyhkiä pölyt, mutta näin pitäisi silloin tehdä.  Nyt emme tiedä minkä muotoisen metropolihallinnon varaan laskemme.

Viime aikoina olemme nähneet yhä useamman taistelevan ollakseen pohjoismaisen mallin kannattaja; sehän halutaan jopa tavaramerkitä!

Mikä on metropolihallinnon pohjoismainen malli – sitä ei ole aivan helppo selvittää tuotetun materiaalin pohjalta.  

Mutta VATT:n selvityksen nro 56 Local public sector in transition, a nordic perspective mukaan missään ei ole pääkaupunkihallintoa, jossa 1/4 – 1/5 maan asukkaista asuvat yhdessä ainoassa kunnassa – tämä olisi valtiovarainministeriön karttojen mukainen tilanne.  Tukholman alueella on monta kuntaa kuten esim. Solnan kunta, 60 000 asukasta – jossa pieni Estelle tulee varttumaan.  

Trots omfattande kommunreform i övriga Danmark, ändrades inte kommungränserna i Köpenhamnsområdet – uppgifterna för kommunerna däremot. Och i Oslo har själva huvudstaden 0,6 milj invånare, med många samarbetande kommuner omkring.

Den nordiska modellen är en modell med kommuner där invånarna kan känna igen sina beslutsfattare, men där problem sköts gemensamt för flere kommuner i huvudstadsregionerna. Närheten till beslutsfattarna är en viktig del av vår förvaltningstradition.

Vi i SFP, och detta gäller sfp i hela regionen är redo för en metropolförvaltning som kunde hantera ärenden som är gemensamma för nejden och där det krävs samarbete över kommungränserna. Det är boendet och markplaneringen, något alla talar om, men det är också miljöövervakningen och trafiken. Dessutom borde denna förvaltning ta ansvaret för flyktingmottagningen och den kunde spela en viktig roll för att organisera den svenska servicen.

Vi bör också vara redo att se vilka form av skatteutjämning som bäst skulle tjäna ändamålet att skapa lika förutsättningar i hela regionen. Det kunde ske genom att samfundsskatten eller kapitalskatten, nu en statlig skatt,  tillfaller det gemensamma organet. Ett gemensamt organ som har hand om vissa särskilt krävande former för service utjämnar också skillnaderna mellan kommunerna.

SFP har i flere sammanhang tagit upp att det i nejden skulle behövas ett organ som samordnar den service som skall finnas på svenska. De modeller som nu finns med enskilda ansvarspersoner, ofta totalt osynliga – ger inte någon garanti för att medborgarna får en fungerande service; att själva processen är fungerande.

Kuntauudistus; lähetekeskustelu, Helsingin valtuusto 28.3.2012

Valtuutettu Astrid Thors

No nyt se sitten tuli; kauan ennustettu myräkkä.

En tiedä mikä meitä vaivaa – onko tämäkin mahdollisesti tietoyhteiskunnan harhoja, mutta tuntuu siltä kuin viestimet olisivat odottaneet jo kauan talven ensimmäisen lumimyräkän saapumista. Onko tämä taas sitä meidän optimistisuuttamme, kun sen sijaan että olisimme iloisia siitä, että vielä viime viikonloppuna saimme nauttia harvinaisen kauniista syys-säästä, niin olemme aprikoineet milloin lumi tulee!

Kun ulkona pyryttää, on aika ottaa esiin kynttilät ja käpertyä sohvalle. Myönnän myös, että olen jo lokakuun puolella hankkinut paikallisesta elintarvikemyymälästä ns. kilttiä glögiä. Se myös kuuluu syksyyn. Ja sitten esimerkiksi nauttimaan uudesta kirjasta Kvinnornas Helsingfors – en kulturhistorisk guide. Eli Naisten Helsinki, kulttuurihistoriallinen opas. Äskettäin ilmestyneen kirjan ovat toimittaneet Anna Biström, Rita Paqvalén ja Hedvig Rask.

Kun sain kirjan, hämmennyin ensin. Äskettäinhän oli Ateneumissa näyttely, jota en valitettavasti nähnyt, mutta jossa myös oli vahva naisnäkökulma. Olisiko kirjassa nyt samasta materiaalista kyse?

Lähemmin tarkasteltuna näin ei ollut. Ateneumin näyttelyn keskeinen henkilö oli L. Onerva, maamme ensimmäinen naispuolinen akateeminen taidehistorioitsija, ja näyttelyssä kuvattiin 1910-luvun Helsinkiä hänen silmin katsottuna. Kuvataan kulttuuririentoja, mitkä alueet olivat silloin naisystävällisiä, minne pääsee syömään ilman herraseuraa, missä juodaan parhaat kahvit terassilla. Miltä Helsingin naiset näyttävät valkokankaalla, mikä naiskirjailijan uutuusteos haetaan kirjakaupasta ja kenen näyttelijättären bravuuria on ihan pakko päästä katsomaan.

Bistömin ja muiden kirja kuvailee monen vuosisadan aikaisia tapahtumia Helsingissä, ja kuvaus alkaa Töölöstä (!), joka oli vähän kaukainen saaristokylä Helsingin pitäjässä – ja tietenkin vanhempi kuin itse kaupunki. Ulrika Rosendahlin kirjoituksessa kerrotaan, miten Margareta Laurensdotter omistaa maata Töölössä ja on mahdollista, että hän vielä perii Tallinnassa (oikeastaan Revalissa) asuvan veljensä osuuden. Rosendahl myös toteaa, että on havaittu keski-ajan olleen Suomessa paljon kansainvälisempi kuin on luultu ja aineellinen hyvinvointi oli samantapaista kuin Itämeren alueen Hansakaupungeissa.

Sallittakoon tässä poikkeaminen Hampuriin, joka sekin on Hansakaupunki. Sielläkin on meneillään satama-alueiden suuri myllerrys ja paljon rantaviivaa on vapautunut satamakäytöstä. Varsin mielenkiintoisella tavalla, ja monimutkaisilla sopimuksilla pyritään takaamaan, että kaupunkitila on kaikille avoin, mutta rakentaminen tiivistä – niin kuin vaadittiin menneellä viikolla kun eduskunta keskusteli hallituksen metropoliselonteosta – tai sanottakoon että Janne Vapaavuoren selonteosta. Avoimeen kaupunkiin kuuluu tässä ns. Hafencity-projektissa muunmuassa, että kiinteistön omistajien on siedettävä että heidän jalkakäytävillä soitetaan musiikkia, osoitetaan mieltä ja kerjätään! Mutta rakentamisen ideana on myös, että syntyy paljon pikkupuoteja talojen kivijalkaan. Hyvää oli alku, vaikka rantaviivan hyödyntäminen on haasteellista, koska vuorovesivaihtelussa veden pinnan korkeus vaihtelee yli 3 metriä!

Hampurista haluaisin välittömästi tuoda kaksi asiaa tänne Töölöön. Töölönlahden ulkoilureitin varrella meidän vesilaitoksemme voisi tarjota puhdasta vettä vesitornista – tai miksipä ei vanhanaikaisesta vihreästä pumpusta. Ja miksi molemmat kaistat Töölönlahden ympäri ovat suurimmalta osin asfaltilla päällystettyjä? Toinen niistä voisi aivan hyvin olla juoksijoille ja kävelijöille suotuisampi hiekkapohjainen. Moni juoksija säästyisi kulumilta, ja voisimme paremmin pitää pyöräilijät erillään muista ulkoilijoista!

Takaisin Naisten Helsinkiin. Kirjassa kuvataan monipuolisesti naisuranuurtajia, esimerkiksi ensimmäisiä naisarkkitehtejä, taitelijoita, järjestöjä, Vanhalla Hautausmaalla haudattuja naisia jne.

Kirjassa on Töölölle vielä kaksi omaa lukua, joista toisessa kuvataan miten uusi kaupunginosa rakennetaan keskiluokan itsenäisiä naisia silmälläpitäen. Taustalla on, että Helsinki 1900-luvun alussa on vahvasti naisten kaupunki. Enemmistö heistä, jotka muuttivat maalta Helsinkiin, olivat naisia.

Ja tietenkin kuvataan kaupunginosaamme kirjailijoittemme kautta. Mutta vain yhden mukaan on nimetty katu.

Summa summarum: naisnäkökulma kaupungin historiaan on merkittävä tapa laajentaa näkökulmia. Kyllä tästä kirjasta voi ammentaa vielä monta kertomusta ja viisautta!

Töölöläinen 10.11.2010