Hälsningar från Moskva - Konferens om främlingsfientlighet och extremism

Jag hade förmånen att representera ELDR på Yabloko -partiets konferens om främlingsfientlighet och extremism. Vi fick höra mycket framstående forskare, som analyserade orsakerna.

En observation måste göras, vi ska vara medvetna om att alla repressiva och kontrollerande åtgärderna, t.ex. i namnet av kamp mot terrorism, kan användas mycket hårt mot medborgarna i t.ex. Ryssland och i ett läge där man inte har fungerande domstolar, kan välmenande lagstiftning slå ut hur som helst.
 
Me den mest intressanta analysen gjorde dock Gregori Yavlinski, som länge varit den mest trovärdiga kritikern av den ryska politiken. Han kände djup oro för att så många unga saknar perspektiv om en bättre utveckling, när bostadsproduktionen inte kommer igång – för att landägandet är oklart. Unga är fortfarande tvugna att vänta 20- 30 år på bostad. Eftersom ekonomin inte moderniseras finns många unga som aldrig får utnyttja sin utbildning. Somliga konferensdeltagare konstaterade att med dagens olje- och gasekonomi klarar sig landet med bara 10 % av befolkningen.
 
Ett av Yablokos viktigaste krav på är att utbildningen skall vara gratis och av hög kvalitet. Det låter  som en mycket  nordisk, ja finländsk politik.
 
En sak som vi väldigt litet talar om är det sätt som ryska bolag utnyttjar de sk migrerande arbetstagarna. De är verkligen utsatta - inga minimilöner gäller och inget skydd för dem finns. Avsaknaden av detta skydd och de stora ekonomiska skillnaderna leder till konflikter mellan olika grupper. 
 
Kanske det skulle finnas orsak för någon undersökande journalist att kolla hur finländska firmor kontrollerar sina underleverantörer i Ryssland?
 
Hälsningar,
Astrid

Nästa mandatperiod måste samarbetet mellan staten och huvudsstadsnejdens kommuner fördjupas – intentionsavtal måste bli egentliga partnerskapsavtal. Varje avtalspart måste kunna fullfölja de åtganden som avtalet innehåller.

Bland de viktigaste områdena för samarbete mellan stat och kommun är fortsatt arbete för effektivare sysselsättningspolitik, resurser till en fungerande arbetsförmedling, men framförallt tillräckligt med utbildningsplatser på andra stadiet; i gymnasier och yrkesskolor.

Fast antalet plaster i gymnasier och yrkesskolor ökats under denna regerings tid, blir fortfarande mellan 300 och 400 ungdomar utan fast utbildningsplats. – Detta är  bla en följd av att ungdomar från andra delar av landet i allt högre utsträckning söker sig till utbildning i Helsingfors. Men Helsingforsskolornas attraktivitet har som följd av ungdomar här med sämre betyg från högstadiet blir utan möjlighet till utbildning på andra stadet. Trots uppsökande ungdomsverksamhet, ungdomsverkstäder och tiondeklasser, finns det ändå stor risk för att ungdomar inte fullföljer  en utbildning som ger dem tillräckliga färdigheter. Idag är det svårt att få något jobb utan examen.

De kommande årens metropolpolitik måste därför ge regionens läroinrättningar möjlighet att inrätta det antal nybörjarplatser som efterfrågas. På detta sätt kan utslagning också effektivt motarbetas.